News

2012-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu jako szansa dalszego rozwoju firmy Comex S.A.

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-22-146/11

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1)             informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2)             opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3)             opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4)             opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5)             opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6)             analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7)             opis celów i strategii eksportowej;
8)             rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9)             wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10)         szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11)         wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)


Złożona oferta powinna zawierać:

1.    nazwę i adres oferenta,
2.    datę sporządzenia,
3.    termin ważności oferty,
4.    informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
5.    maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
6.    cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
7.    informację na temat terminu płatności,
8.    informację na temat warunków płatności, w tym w przypadku negatywnej weryfikacji PRE,

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna minimum do: 31.03.2012 r.

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapytanie ofertowe zamieszczono (również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 5.03.2012 r. o godz. 15.00.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 5.03.2012 – 6.03.2012.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Maksymalny czas realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy

§  realizacja do 40 dni – 10 pkt.

§  realizacja powyżej 40 dni – 0 pkt.

10

2

Cena całkowita za usługę netto i brutto

§  max 80 pkt.

(pkt za cenę obliczone według  wzoru: najniższa cena netto z ofert które wpłynęły * 80 pkt / cena oferty

80

3

Maksymalny termin płatności za usługę

§  pow. 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 10 pkt.

§  do 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 0 pkt.

10

 

 

Razem

100


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Zakup usługi doradczej w ramach Działania 6.1
SEE ALL

OUR PRODUCTS

WINTER 3K
Model
WINTER 3K
Type
UPS VI
Range
3 kVA
Class
1:1
FRAME
Model
FRAME 60-200K
Type
VFI-SS-111
Range
60-200 kVA
Class
3:3
CORE
Model
CORE 1K
Type
UPS VFI
Range
1 kVA
Class
1:1
CORE
Model
CORE 6-10K
Type
UPS VFI
Range
6-10 kVA
Class
1:1
NGS 40K
Model
NGS 40K
Type
UPS VFI
Range
40 kVA
Class
3:3

SHORTCUTS

Pracownik w kasku ochronnym Do you need help?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl

comex Filing a Complaint
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl