News

2012-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu jako szansa dalszego rozwoju firmy Comex S.A.

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-22-146/11

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1)             informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2)             opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3)             opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4)             opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5)             opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6)             analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7)             opis celów i strategii eksportowej;
8)             rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9)             wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10)         szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11)         wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)


Złożona oferta powinna zawierać:

1.    nazwę i adres oferenta,
2.    datę sporządzenia,
3.    termin ważności oferty,
4.    informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
5.    maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
6.    cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
7.    informację na temat terminu płatności,
8.    informację na temat warunków płatności, w tym w przypadku negatywnej weryfikacji PRE,

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna minimum do: 31.03.2012 r.

Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy, wskazany na pierwszej stronie, lub drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapytanie ofertowe zamieszczono (również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 5.03.2012 r. o godz. 15.00.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 5.03.2012 – 6.03.2012.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Maksymalny czas realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy

§  realizacja do 40 dni – 10 pkt.

§  realizacja powyżej 40 dni – 0 pkt.

10

2

Cena całkowita za usługę netto i brutto

§  max 80 pkt.

(pkt za cenę obliczone według  wzoru: najniższa cena netto z ofert które wpłynęły * 80 pkt / cena oferty

80

3

Maksymalny termin płatności za usługę

§  pow. 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 10 pkt.

§  do 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 0 pkt.

10

 

 

Razem

100


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

Zakup usługi doradczej w ramach Działania 6.1
SEE ALL

OTHER NEWS

Year 2019 in numbers

Year 2019 in numbers
more

New UPS model 1200kVA

New UPS model 1200kVA
more

Current COVER UPS offer

Current COVER UPS offer
more

Zmiana adresu serwisu i magazynu w Gdańsku

Zmiana adresu serwisu i magazynu w Gdańsku
more

60kVA/60kW 80kVA/80kW

60kVA/60kW 80kVA/80kW
more

SEE ALL

OUR PRODUCTS

UPS  WINTER
Model
WINTER
Type
UPS VI
Range
3 kVA
Class
1:1
PRM
Model
PRM 6-10
Type
UPS VFI
Range
6-10 kVA
Class
1:1
CORE
Model
CORE 1-3
Type
UPS VFI
Range
1-3 kVA
Class
1:1
CORE
Model
CORE 6-10
Type
UPS VFI
Range
6-10 kVA
Class
1:1
CORE 3K TL
Model
CORE 3K TL
Type
UPS VFI
Range
3 kVA
Class
1:1

SHORTCUTS

Do you need help?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl

comex Filing a Complaint
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl